top of page

Privacyverklaring uitzenden en opname kerkdiensten (Beeld / Geluid)

Op dit moment worden er nog geen Beelduitzendingen via internet verspreid. Wij willen u echter voor eventuele toekomstige uitzendingen via internet wijzen op onderstaande reglement.  

Gemeenteleden die niet bij de kerkdiensten aanwezig (kunnen) zijn, bieden wij de mogelijkheid om via kerkomroep de kerkdienst te volgen. Bij het maken van de opname proberen wij een zorgvuldig evenwicht te vinden tussen de privacy van de bezoekers van de kerkdienst en de betrokkenheid van de kijker bij de kerkdienst. Dit is het protocol dat hiervoor geldt:

 • Kerkomroep maakt gebruik van beeld en geluid. De beelden bevatten een totaalbeeld van de de gebeurtenissen tijdens de dienst op het liturgisch centrum en delen van de kerkzaal.

 • De opnames zijn bedoeld voor iedereen die niet bij de kerkdienst aanwezig (kan) zijn.

 • Opnames worden zes maanden bewaard op de beveilgde webservers van www.kerkomroep.nl en kunnen gedurende deze tijd publiekelijk worden bekeken en gedownload.

 • Indien gewenst en tijdig aangegeven kan een opname worden verwijderd van de website van kerkomroep.nl. Een verzoek daartoe kan worden ingediend bij de CVB (kerkradio@enschede-oost.nl).

 • Personen die de kerkdiensten bezoeken worden niet close en niet in front opgenomen, maar alleen via een totaalbeeld.

 • Personen die beslist niet in beeld willen komen krijgen de gelegenheid zich kenbaar te maken er wordt dan een geschikte plek in de kerk aangewezen. De Koster kan u een geschikte plek aanwijzen.

 • Personen die worden genoemd tijdens de afkondiging en waar voorbede voor wordt gedaan kunnen vooraf laten weten dat dit niet moet worden uitgezonden en wordt opgenomen. Er is een mogelijkheid het uitzenden en opnemen van het geluid uit te zetten en personen niet in beeld te brengen.

 • Predikanten hebben het auteursrecht van de door hen uitgesproken preken. Gastpredikanten worden altijd vooraf op de beelduitzending gewezen.

 • Er worden gedurende de kerkdienst volledige opnames gemaakt van de gebeurtenissen op het liturgisch centrum. Gemeenteleden die belijdenis doen, voorlezen, doopouders, te bevestigen ambtsdragers, koren en andere uitvoerenden in een kerkdienst dienen hier rekening mee te houden. Indien gewenst en tijdig aangegeven kan er een totaalbeeld van het liturgisch centrum worden getoond.

 • Kerk-TV valt niet onder de regelgeving voor cameratoezicht via het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Er is dan ook geen toestemming van het CBP nodig. Het Mediateam is verantwoordelijk voor de techniek en cont(r)act met de beheerder van kerkomroep.

 • De gemeente in het algemeen en de kerkenraad in het bijzonder kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor oneigenlijk gebruik van opnames die via www.kerkomroep.nl  of op andere wijze zijn verkregen dan wel beschikbaar zijn gesteld en waardoor derden kunnen worden benadeeld (bijv. het verspreiden van beelden via internet anders dan via kerkomroep met het oogmerk een persoon of groep personen te benadelen.

 • Zonder (uitdrukkelijke) toestemming of medeweten van de kerkenraad mogen er geen opnames via internet en/of sociale media verspreid worden.

 • Een exemplaar van deze regeling is opvraagbaar via de CVB en staat gepubliceerd op de website van Enschede-Oost.

 • U gaat akkoord met bovenstaande melding indien u zich aanmeld als lid van deze site. Tevens verklaart u daarmee dat u de toegangscode zoals u die heeft ontvangen voor Kerk-TV niet aan derden zult doorgeven. Tevens verklaart u de beelden niet te kopiëren en door te sturen aan derden. 

Aangepast:
10-02-2019

bottom of page